จดหมายเหตุรายเดือน มกราคม 2016

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร คณะครุศาสตร์ Template : TQF มคอ.7

ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง ต่างๆ เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฯ ระดับคณะ ปีการศึกษา 2557 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ระดับคณะ ปีการศึกษา 2557  
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 หมายเหตุ : ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 มีผลบังคับใช้วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
ดาวโหลด : คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557  
Quality Assurance (QA) กับ Quality Control (QC) ต่างกันยังไงหนอ   ออกตัวก่อนว่าตามความเข้าใจของผมนะครับ ผิดพลาดประการใดสามารถ comment ได้เลย 1. QA คือ การประกันคุณภาำพ หน้าที่ของ QA Scope งานของ QA คือการประกันคุณภาพ โดยมีหน้าที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการในการพัฒนาซอฟแวร์(process) พวกเขาจะสร้างและประเมิน processs ที่ใช้ในการสร้าง products และ QA จะเป็นผู้สร้างเกณฑ์เพื่อให้สามารถวัดคุณภาพของ process ได้ เพื่อทำการพัฒนา process ให้ดีขึ้นลดปัญหาที่ทำให้เกิด defects ตัวอย่างเช่น ทำการตรวจสอบว่า product A นี้มี Test Plan หรือไม่ แล้ว Test...
การประกันคุณภาพหลักสูตร  

งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2557